Similar repositories to DefinitelyTyped/DefinitelyTyped: